Česko-švédský seminář o odpadech

12.4.2017, 09:30

Počátkem dubna proběhl na MŽP pod záštitou ministra životního prostředí a velvyslankyně Švédska v ČR česko-švédský seminář o odpadech a strategiích v odpadovém hospodářství. Zástupci soukromého sektoru, státních institucí, obcí a různých zájmových sdružení sdíleli své zkušenosti z praxe a problémy, se kterými se setkávají. Mezi účastníky byl i kolektivní systém REsolar.  

Od zástupců Švédské agentury pro životní prostředí zazněli informace týkající se přístupu Švédska zejména k problematice nakládání s komunálními odpady a promítnutí do praxe obcí.

Švédsko v současnosti dosahuje velmi dobrých výsledků v oblasti recyklace komunálních odpadů (50 %) a jejich skládkování omezilo na méně než 1 %. Významnou část produkovaných komunálních odpadů totiž v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady využívá energeticky.

Zástupci MŽP prezentovali informace o aktuálním stavu odpadového hospodářství ČR, včetně informací k přípravě nového zákona o odpadech. Tento zákon spolu s novým zákonem o výrobcích s ukončenou životností bude po projednání Legislativní radou vlády dopracován tak, aby jej po podzimních sněmovních volbách mohla co nejdříve projednat nová vláda.

Prioritou ČR je významné omezení skládkování komunálního odpadu, zlepšení prevence vzniku odpadů a zvýšení míry jejich recyklace. Další prezentace představily zkušenosti se zaváděním systému PAYT [1] v českých městech, na nějž se zaměří v nejbližších týdnech praktické semináře, které pro starosty měst a obcí organizuje MŽP [2], a rovněž na moderní systémy sledování odpadů ve městech a obcích.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME