Financování

Kolik se v REsolaru platí?
 
REsolar garantuje, že výrobci panelů i provozovatelé FVE budou hradit nejnižší možnou cenu na trhu.  Výrobci a dovozci panelů přispívají finančně částkou 0,50 Kč/kg solárního panelu, který je uveden na český trh.
 
S ohledem na legislativní podmínky, proti kterým REsolar a obě zakladatelské asociace bojují, byla vyhláškou stanovena minimální cena pro panely uvedené na trh před 1.1.2012. Vyhláška byla vydána dne 28.6.2013 a ustanovila cenu  pro provozovatele FVE na 8,50 za každý kilogram instalovaného panelu po dobu pěti let, tj. 1,70 Kč/kg ročně. Reálná cena se však bude odvíjet od hmotnosti panelů, kterou vyhláška upravuje následovně. U solárních panelů uvedených na trh po 1.1.2013, za jejichž recyklaci zodpovídá prodejce, se údaj o jejich hmotnosti určí podle skutečné hmotnosti. U solárních panelů uvedených na trh do 1.1.2013, které musí registrovat provozovatelé FVE, se hmotnost panelu určuje podle výkonu panelu (P) a určené průměrné hmotnosti panelu připadající na jednotku výkonu (K), což je stanoveno 0,11Kg.
Tedy hmotnost solárního panelu pro výpočet minimální výše příspěvku (M) = P x K
 REsolar dále garantuje, že nebude účtovat žádné administrativní poplatky.
 
Jak často budu do REsolar platit?
Provozovatelé FVE musí dle zákona o odpadech odvádět příspěvky po dobu pěti let od roku 2014 do 2018 a to formou rovnoměrných plateb. REsolar stanovil splatnost příspěvku s ohledem na cash-flow provozovatelů jednou ročně, a to vždy k 31.8.
Výrobce nebo dovozce panelů bude odvádět příspěvků na základě čtvrtletních hlášení o množství panelů uvedených na trh. Vyúčtování bude probíhat zálohově vždy na každé kalendářní čtvrtletí.
 
Jako výrobce nebo dovozce jsem od 1.1.2013 uvedl na trh panely. Kdy za ně musím zaplatit?
Za panely uvedené na trh po  1.1.2013 budete do REsolar hradit na základě mimořádného hlášení o množství panelů za celý rok 2013 až v lednu 2014.
 
Kde budou prostředky na recyklaci uloženy, jak budou zajištěny? Budou zhodnocovány?
Prostředky budou uloženy na zvláštním účtu vedeném u banky se sídlem v ČR. Nakládání s prostředky bude omezeno tak, že budou moci být zhodnocovány jen prostřednictvím velmi konzervativních nástrojů (termínované vklady, depozitní směnky, dluhopisy, apod.).
 
Jak budou prostředky zhodnocovány a budu z toho jako provozovatel FVE něco mít?
Prostředky budou s ohledem na dlouhou dobu vázanosti zhodnocovány nadstandardní úrokovou mírou. Úroky budou každému z provozovatelů připisovány samostatně k individuálnímu účtu.
 
Jak bude naloženo s příspěvky po zajištění likvidace všech panelů?
Po zajištění likvidace všech panelů daného provozovatele FVE bude provedeno vyúčtování skutečných nákladů a vrácen "přeplatek" na uhrazených příspěvcích. Tyto individuální účty budou vedeny pro každého samostatně a vyhodnocovány každý rok, vždy k 30.6.
 
Jak mohu sledovat nakládání s vloženými finančními prostředky?
Každý rok od nás do 30. 6. obdržíte stav individuálně vedeného účtu včetně úroků z vložených prostředků.
 
Budou mi peníze vráceny, když panely prodám do zahraničí?
Ano, v případě, že do zahraniční vyvezete panely, za které již byl uhrazen recyklační příspěvek, můžete u kolektivního systému REsolar požádat o jeho navrácení.
 
Jakým způsobem můžeme kontrolovat stav námi zaplacených příspěvků a Vámi vynaložených nákladů na likvidaci odpadu?
Každoročně obdržíte detailní vyúčtování Vašich příspěvků včetně úroků a čerpání nákladů. Dále se budete moci zúčastnit pracovních skupin založených za účelem např. vyhodnocení nákladů na recyklaci panelů.
 
Jak zajistíte provozovatelům FVE, že budou režijní náklady společnosti minimální?
Veškeré režijní náklady jsou pod kontrolou vlastníků a členů dozorci rady složené ze zástupců provozovatelů. Nad rámec tohoto budeme každý rok stanovovat maximální limit pro režijní náklady formou Kč/kg.
 
Podléhají příspěvky na recyklaci DPH?
Ano. K příspěvkům na recyklaci solárních panelů bude připočítána základní sazba DPH dle platných právních předpisů.
 
Je nutné se registrovat do kolektivního systému a odvádět minimální příspěvek na recyklaci, když jsem zakoupil solární panely, které jsou zahrnuty do jiného recyklačního sytému, jako například do PV Cycle?
Systém PV Cycle není s českou legislativou bohužel kompatibilní. Legislativa České republiky umožňuje registraci pouze do systému, který má platné oprávnění od MŽP

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
APES
PRAHA