Pro provozovatele FVE

Jsem provozovatel FVE

Jaké mám zákonné povinnosti?

Recyklaci solárních panelů nařizuje Evropská směrnice a novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech z roku 2012. Povinnosti spojené s recyklací solárních panelů uvedených na trh před 1. 1. 2013 jsou přeneseny na všechny provozovatele FVE, kteří jsou povinni:
 • do 30. 6. 2013 uzavřít smlouvu s některým z kolektivních systémů, které mají za 15 až 20 let zajistit ekologickou likvidaci panelů,
 • v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, tj. během pěti let uhradit v pravidelných splátkách do zvoleného kolektivního systému příspěvek, který je připravovanou vyhláškou MŽP stanovený na 8,50 Kč na kg panelů.
Novela prováděcí vyhlášky zároveň stanoví pevný model výpočtu hmotnosti panelů, který navyšuje hmotnost panelu na zhruba 25 kg, čímž u většiny panelů zvyšuje celkový příspěvek, který provozovatel FVE zaplatí. Hmotnost se určí podle vzorce
M = P x K, kde:

M představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně v kg

P představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární elektrárně vydané Energetickým regulačním úřadem uvedený ve wattech (Wp)
K představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu; tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg
Pokud jste provozovatel, který své panely pořídil a svou solární elektrárnu uvedl do provozu po 1. 1. 2013, povinnost uzavřít smlouvu s kolektivním systémem se na vás nevztahuje.

Proč se stát klientem REsolar

 Důvody, proč je smlouva s REsolar výhodná pro majitele a provozovatele FVE:
 • Uzavřením smlouvy s REsolar splníte veškeré zákonné povinnosti, které vyplývají z novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
 • Hospodaření společnosti REsolar je nastaveno jako neziskové. Naším cílem je minimalizovat průběžné náklady na recyklaci solárních panelů s cílem vrátit co největší část vybraných finančních prostředků zpět provozovatelům FVE po ukončení recyklace solárních panelů. 
 • Nebudeme budovat rozsáhlou a nákladnou síť sběrných míst, naopak chceme primárně využívat provozovny jednotlivých FVE a jejich stávající instalační a servisní společnosti s cílem ušetřit provozní náklady a přizpůsobit fungování kolektivního systému reálné potřebě recyklace zejména v nejbližších letech. 
 • Zajistíme odvoz vašich vysloužilých solárních panelů bez stanoveného limitu na minimální množství formou pravidelných svozů.
 • Platby příspěvků na recyklaci nastavíme s ohledem na vaše cash-flow jednou ročně, a to vždy k 31. 8. daného roku. 
 • Pro každého provozovatele FVE povedeme transparentní individuální účty včetně pravidelných ročních výpisů. Zároveň garantujeme vrácení nespotřebovaných finančních příspěvků po ukončení recyklace solárních panelů. 
 • Umožníme vám bez důvodu vypovědět smlouvu, a to s účinností k 31.12. daného roku a od 1.1. přejít k jinému kolektivnímu systému. 
 • Umožníme vám zvolit si vlastního zpracovatele. Budeme využívat cenově nejvýhodnější partnery pro ekologickou likvidaci solárních panelů. K likvidaci jednotlivých panelů vám vystavíme certifikát o ekologické recyklaci odpadu použitelný pro případ kontroly ze strany státních institucí. 
 • Budeme i nadále prosazovat společné zájmy investorů a provozovatelů FVE na poli recyklace solárních panelů a fotovoltaiky. 

Jak se registrovat do REsolar

Pro registraci je třeba provést následující kroky:
 1. Vyplnit údaje o vaší společnosti přímo do smlouvy (vpisovatelné PDF) a poté smlouvu vytisknout 2 x (bez smluvních podmínek) nebo vyplnit smlouvu ručně po vytištění
 2. Nechat smlouvu podepsat statutárním zástupcem, případně osobou jednající na základě plné moci
 3. Vyplnit a přiložit přílohu č. 1 a č. 2. smluvních podmínek
 4. Podepsané dokumenty zaslat na sídlo společnosti REsolar s.r.o., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5

 

Důležité související dokumenty

Direktiva WEEE

(směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Směrnice vstoupila v platnost 13. srpna 2012, přičemž všechny členské státy mají povinnost směrnici zapracovat do národní legislativy nejpozději do 14. února 2014.
Klíčová sdělení směrnice týkající se solárních panelů:
 • Solární panely patří do 4. skupiny elektrozařízení, tj. spotřební elektronika a fotovoltaické panely.
 • U zařízení s dlouhým životním cyklem, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, jako jsou například solární panely, by mělo být co nejlépe využito stávajících systémů sběru elektroodpadu.

Direktiva WEEE ke stažení.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Klíčová sdělení týkající se solárních panelů ze zákona 185/2001 Sb., který byl novelizován v roce 2012:
 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 zodpovídá výrobce
 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013 zodpovídá provozovatel solární elektrárny
 • Provozovatel musí prostřednictvím kolektivního systému zajistit, že panely z jeho elektrárny budou po skončení životnosti ekologicky zlikvidovány (svou povinnost provozovatel solární elektrárny splní prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb poskytovaných minimálně s roční periodicitou počínaje od 1. ledna 2014 tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019).

Vyhláška č. 352/2005 Sb.

Klíčová sdělení vyhlášky č. 352/2005 Sb., upravující nakládání a financování nakládání s odpady ze solárních panelů, která byla novelizována dne 28. 6. 2013:
 • Vyhláška stanoví minimální výši příspěvku pro provozovatele FVE ve výši 8,50 Kč/kg panelu
 • U panelů uvedených na trh před 1. 1. 2013 je stanoven vzorec pro výpočet průměrné hmotnosti 0,11 kg na jednotku výkonu (Wp)
 • V případě zrušení kolektivního systému budou vybrané příspěvky převedeny do jiného kolektivního systému
 • Po zajištění recyklace v rozsahu jedné a druhé třetiny hmotnosti solárních panelů dojde k průběžnému finančnímu vypořádání s vyměřením nedoplatku nebo vrácením přeplatku provozovateli FVE

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
APES
PRAHA