Schválena novela zákona o odpadech platná od 1. října 2014.

1.9.2014, 14:34

Schválena novela zákona o odpadech. REsolar jako člen poradní skupiny ministra životního prostředí hájí zájmy solárního sektoru v oblasti recyklace.

Dne 29. srpna 2014 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem rychlého přijetí této novely zákona o odpadech je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

CZEPHO přináší stručný výtah toho podstatného, co novela doplňuje a mění:

  • Nová definice pojmu výrobce (§ 37g písm. e) zákona) a poslední prodejce (§ 37g písm. o) zákona) + nově upravený institut "Pověřený zástupce" (§37q).
  • Změny v zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení (nové znění § 37i) - osoba zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení je dále podle přechodných ustanovení povinna doplnit všechny údaje, které jsou vyžadovány v návrhu na zápis podle nového znění § 37i odst. 3 nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely - osobu, která nesplní tuto povinnost MŽP ze Seznamu výrobců elektrozařízení vyřadí.
  • § 37h odst. 3 - Povinnost výrobce (nebo právnické osoby zajišťující společné plnění) vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití a odstranění elektroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (podle přechodného ustanovení od 1. ledna 2015).
  • Vytvoření "Registru míst zpětného odběru" (§ 37s)
  • Nové znění přílohy č. 7 - "Skupiny elektrozařízení"
  • Nová příloha č. 14 - "Minimální úroveň využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu" - navýšení hodnot  

 

Novela bude platná od 1. října 2014. Celý text novely zákona o odpadech je k dispozici zde.

Novela tzv. recyklační vyhlášky č. 352/2005 Sb., k níž CZEPHO i REsolar podávaly četné připomínky, bude pravděpodobně schválena v průběhu měsíce září. Ve věci recyklace solárních panelů a změny odpadové legislativy (zejména změny výše příspěvků) jsme vedli v uplynulých týdnech několik jednání s Ministerstvem životního prostředí. Informační list s našimi připomínkami si můžete prohlédnout zde. V rámci uskutečněných dohod bylo ze strany MŽP přislíbeno, že v druhé polovině roku bude zřízena pracovní skupina, která se bude zabývat nastavením výše příspěvků u solárních panelů od roku 2015.

 

Jedním z úspěchů je také skutečnost, že se kolektivní systém REsolar, jehož je CZEPHO spoluzakladatelem, stal z pověření ministra životního prostředí členem pracovní skupiny pro nakládání s elektromateriálem a bateriemi a akumulacemi. Cílem této pracovní skupiny, poradního orgánu ministra, je podílet se na přípravě nové legislativy v oblasti výrobků s ukončenou životností a odpadů. Jako zástupci fotovoltaického sektoru budeme samozřejmě i v rámci této skupiny důsledně hájit zájmy provozovatelů FVE a snažit o nastavení transparentních podmínek pro fungování a hospodaření kolektivních systémů.

 

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME