Legislativa

Evropská směrnice tzv. Direktiva WEEE

(směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Směrnice vstoupila v platnost 13. srpna 2012, přičemž všechny členské státy měly povinnost směrnici zapracovat do národní legislativy nejpozději do 14. února 2014. Klíčová sdělení směrnice týkající se solárních panelů:

 • Solární panely zařazeny do 4. skupiny elektrozařízení, tj. spotřební elektronika a fotovoltaické panely.

 • U zařízení s dlouhým životním cyklem, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, jako jsou například solární panely, by mělo být co nejlépe využito stávajících systémů sběru elektroodpadu.

Direktiva WEEE ke stažení

 

Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností je účinný od 1.1.2021 a zcela nahradil v oblasti recyklace solárních panelů ustanovení původního zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Na zákon 185/2001 Sb., který byl novelizován v roce 2012, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností navazuje v tom, že:

 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 (tzv. nové panely) zodpovídá výrobce.
 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013 (tzv. historické panely) zodpovídá provozovatel solární elektrárny.
 • Provozovatel musí prostřednictvím kolektivního systému zajistit, že panely z jeho elektrárny budou po skončení životnosti ekologicky zlikvidovány (svou povinnost provozovatel solární elektrárny splnil prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb poskytovaných minimálně s roční periodicitou počínaje od 1. ledna 2014 tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019).

Další ustanovení týkající se odpadních solárních panelů se podle nového zákona o výrobcích s ukončenou životností týkají výhradně kolektivních systémů, když se pro ně mimo jiné stanoví povinnosti (§ 72 zákona):

 • Zajišťovat předání historických panelů ke zpracování, využití a odstranění odpadních solárních panelů.
 • Po tomto zajištění v rozsahu jedné třetiny předložit průběžné finanční vypořádání a případný rozdíl vypořádat s provozovatelem solární elektrárny (kladný i záporný), stejně tak provést závěrečné finanční vypořádání s ním.
 • Uložit veškeré příspěvky včetně výnosů z nich na zvláštní účet, přičemž tyto peněžní prostředky na zvláštním účtu je oprávněn dočasně investovat v souladu s vyhláškou ministerstva.
 • Po zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadních solárních panelů v rozsahu jedné třetiny celkové hmotnosti všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 a instalovaných v solární elektrárně předloží provozovatel kolektivního systému provozovateli solární elektrárny průběžné finanční vypořádání, ve kterém uvede přehled nákladů spojených se splněním těchto povinností na jedné straně a poměrnou výši peněžních příspěvků přijatých od provozovatele solární elektrárny včetně výnosů z nich, pokud jich bylo dosaženo, na straně druhé. Případný rozdíl mezi sebou provozovatel kolektivního systému a provozovatel solární elektrárny vypořádají do 1 měsíce od předložení průběžného finančního vypořádání. Stejným způsobem provedou provozovatel kolektivního systému a provozovatel solární elektrárny následující průběžné finanční vypořádání po zajištění splnění povinností podle věty první v rozsahu dvou třetin celkové hmotnosti všech solárních panelů uvedených na trh do dně 1. ledna 2013 a instalovaných v solární elektrárně, stejně tak závěrečné finanční vypořádání po úplném zajištění splnění těchto povinností.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. ke stažení

 

Původní zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Klíčová sdělení týkající se solárních panelů ze zákona 185/2001 Sb., který byl novelizován v roce 2012 a jehož v roce 2020 zcela nahradil zákon o výrobcích s ukončenou životností:

 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 zodpovídá výrobce.

 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013 zodpovídá provozovatel solární elektrárny.

 • Provozovatel musí prostřednictvím kolektivního systému zajistit, že panely z jeho elektrárny budou po skončení životnosti ekologicky zlikvidovány (svou povinnost provozovatel solární elektrárny splní prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb poskytovaných minimálně s roční periodicitou počínaje od 1. ledna 2014 tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019).

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ke stažení

Novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb. ke stažení

 

Vyhláška č. 16/2022 Sb.

Klíčová sdělení vyhlášky č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností:
 • Výčet investičních nástrojů, do kterých lze dočasně investovat peněžní prostředky získané z příspěvků provozovatelů solárních elektráren a výnosy z nich je uveden v § 24.
 • Vyhláška stanoví minimální výši kauce pro výrobce v individuálním systému (§ 13), a to ve stejné výši jako původní vyhláška pro provozovatele FVE s historickými panely, tj. ve výši 8,50 Kč/kg panelů

Vyhláška č. 16/2022 Sb. ke stažení

 

Původní vyhláška č. 352/2005 Sb.

Klíčová sdělení vyhlášky č. 352/2005 Sb., upravující nakládání a financování nakládání s odpady ze solárních panelů, která byla novelizována dne 28. 6. 2013 a 1. 10. 2014:

 • Vyhláška stanoví minimální výši příspěvku pro provozovatele FVE ve výši
  8,50 Kč/kg panelu.

 • U panelů uvedených na trh před 1. 1. 2013 je stanoven vzorec pro výpočet průměrné hmotnosti 0,11 kg na jednotku výkonu (Wp).

 • V případě zrušení kolektivního systému budou vybrané příspěvky převedeny do jiného kolektivního systému.

 • Po zajištění recyklace v rozsahu jedné a druhé třetiny hmotnosti solárních panelů dojde k průběžnému finančnímu vypořádání s vyměřením nedoplatku nebo vrácením přeplatku provozovateli FVE.

Změny vyhlášky dané novelou platné od 1.10.2014:

 • Stanovuje podskupiny elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin vyjmenovaných v příloze zmíněného zákona č.184/2014 Sb. (§ 3 a příloha    č. 1 vyhlášky).

 • Upravuje provádění zápisů do Seznamu výrobců elektrozařízení (§ 5 a § 5a, přílohy č. 2 a 3 vyhlášky).

 • Z vyhlášky byla vypuštěna část, která omezovala možnost financování recyklace tzv. historických elektrozařízení z domácností uvedená na trh do 13. srpna 2005 výhradně na využití pouze jednoho kolektivního systému v každé skupině elektrozařízení (§ 5 vyhlášky).

Vyhláška č. 352/2005 Sb. v aktuálním znění ke stažení 

Vyhláška č. 178/2013 Sb. ze dne 24.6.2013 - novela vyhlášky č. 352/2005 Sb. ke stažení

Vyhláška č. 200/2014 Sb. ze dne 1.10.2014 – novela vyhlášky č. 352/2005 Sb. ke stažení

 

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME