Pro provozovatele FVE

Jaké mám zákonné povinnosti?

Recyklaci solárních panelů nařizuje Evropská směrnice a původní novela zákona č.185/2001 Sb. o odpadech z roku 2012. Povinnosti spojené s recyklací solárních panelů uvedených na trh před 1.1.2013 jsou přeneseny na všechny provozovatele FVE, kteří byli povinni:

  • do 30.6.2013 uzavřít smlouvu s některým z kolektivních systémů, které mají za 15 až 20 let zajistit ekologickou likvidaci panelů,
  • v období od 1.1.2014 do 31.12.2018, tj. během pěti let uhradit v pravidelných splátkách do zvoleného kolektivního systému příspěvek, který je stanoven prováděcí vyhláškou MŽP ve výši 8,50 Kč na kg panelů.

Novela prováděcí vyhlášky zároveň stanoví pevný model výpočtu hmotnosti panelů, který navyšuje hmotnost panelu na zhruba 25 kg, čímž u většiny panelů zvyšuje celkový příspěvek, který provozovatel FVE zaplatí. Hmotnost se určí podle vzorce
M = P x K, kde:

M představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně v kg

P představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární elektrárně vydané Energetickým regulačním úřadem uvedený ve wattech (Wp)

K představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu; tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg
 

V prosinci roku 2020 došlo ke schválení zcela nového zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb., přičemž ustanovení §72 zákona č.542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností nahradilo dřívější úpravu ust. §37p zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Smlouvy o zajištění splnění povinností provozovatelů solárních elektráren uzavřené podle dosavadní právní úpravy mezi kolektivními systémy a provozovateli solárních elektráren přešly pod režim nové právní úpravy.

Pokud jste provozovatel, který své panely pořídil a svou solární elektrárnu uvedl do provozu po 1.1.2013, povinnost uzavřít smlouvu s kolektivním systémem se na vás nevztahuje.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME