Chystá se novela Zákona o odpadech - dopis MŽP

24.10.2013, 14:24

Vážený pane jednateli,
děkuji Vám za zaslání dopisu doručeného na Ministerstvo životního prostředí dne 15. srpna 2013, v němž upozorňujete na možné nedostatky ve vyhlášce č. 178/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2013 aktuálně připravilo návrh novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, transponující směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Tento návrh je reakcí na zásadní změny, které tato směrnice přináší v  celé oblasti nakládání s elektroodpady, a to i co se týče právního režimu odpadních solárních panelů. Návrh obsahuje zvláštní právní úpravu pro financování nakládání s odpadními solárními panely. K návrhu novely zákona o odpadech bude připravena i vyhláška, která v plném rozsahu nahradí platnou vyhlášku č. 352/2005 Sb., tedy včetně úpravy bližších podmínek financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.

Komplexní nastavení právní úpravy administrativních nástrojů resp. rozsahu controllingu kolektivních systémů je pro Ministerstvo životního prostředí zásadní oblastí. Podstatná změna, kterou s ohledem na její rozsah nebylo možné provést do novely zákona o odpadech, by měla být provedena v rámci věcného záměru nového zákona o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, který by měl být předložen vládě dle Plánu legislativních prací v prosinci 2013.

V případě, že disponujete relevantními podkladovými materiály k Vámi zmiňovaným podnětům, zašlete je, prosím, na Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí, který v současné době pracuje na výše zmíněných legislativních změnách.

Tomáš Jan Podivínský, ministr životního prostředí

Text dopisu >>

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME