Rozhodnutí Evropského soudního dvora

9.2.2022, 15:32

Evropský soudní dvůr potvrdil, že systém recyklace solárních panelů v ČR zůstává neměnný

S ohledem na nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora bychom Vás chtěli informovat, že systém zajištění financování recyklace solárních panelů prostřednictvím provozovatelů FVE zůstává neměnný. V uplynulých letech vedla řada provozovatelů solárních elektráren spor s českým státem o to, zda povinnost nést náklady na recyklaci solárních panelů uvedených na trh do 1. 1. 2013 nemá jít k tíži výrobců/dovozců solárních panelů, a zda v tomto směru není česká právní úprava v rozporu s evropskou směrnicí 2012/19/EU. Tím by mohla provozovatelům FVE vzniknout škoda v důsledku nesprávného uložení povinností spojených s odváděním recyklačních příspěvků. Evropský soudní dvůr dne 25.1.2022 v rámci řízení o předběžné otázce rozhodl o tom, že na českém systému recyklace tzv. historických solárních panelů se nic nemění, tj. že povinnými osobami zůstávají provozovatelé FVE. Rozpor s evropskou směrnicí spatřuje soudní dvůr EU pouze ve vztahu k solárním panelům uvedeným na trh mezi 13. 8. 2012 a 1. 1. 2013, kde by odpovědnost financování zpětného odběru a recyklace měli nést výrobci solárních panelů, což však podle soudu nepředstavuje dostatečně závažné porušení unijního práva Českou republikou. V případě, že byly Vaše solární panely uvedené na trh v tomto časovém období (tj. mezi srpnem a prosincem 2012), doporučujeme dále vyčkat na postoj Ministerstva životního prostředí a případné navazující legislativní změny.

Rozhodnutí soudního dvoru určitě nepotěší provozovatele FVE, kteří vůči Ministerstvu životního prostředí uplatňovali nároky na náhradu škody. Celý rozsudek je k dispozici zde:
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=60A0D6C14EACB581B5A46CE2A0B0339E?text=&docid=252622&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=442936

Tématu se také věnovala média, například Ekonomický deník:
https://ekonomickydenik.cz/zverejnujeme-rozsudek-velkeho-senatu-soudniho-dvora-evropske-unie-kvuli-nakladani-s-vyslouzilymi-solarnimi-panely/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME