Důležité související dokumenty

Důležité související dokumenty

Direktiva WEEE

(směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Směrnice vstoupila v platnost 13. srpna 2012, přičemž všechny členské státy mají povinnost směrnici zapracovat do národní legislativy nejpozději do 14. února 2014.
Klíčová sdělení směrnice týkající se solárních panelů:
 • Solární panely patří do 4. skupiny elektrozařízení, tj. spotřební elektronika a fotovoltaické panely.
 • U zařízení s dlouhým životním cyklem, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, jako jsou například solární panely, by mělo být co nejlépe využito stávajících systémů sběru elektroodpadu.

Direktiva WEEE ke stažení.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Klíčová sdělení týkající se solárních panelů ze zákona 185/2001 Sb., který byl novelizován v roce 2012:
 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 zodpovídá výrobce
 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013 zodpovídá provozovatel solární elektrárny
 • Provozovatel musí prostřednictvím kolektivního systému zajistit, že panely z jeho elektrárny budou po skončení životnosti ekologicky zlikvidovány (svou povinnost provozovatel solární elektrárny splní prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb poskytovaných minimálně s roční periodicitou počínaje od 1. ledna 2014 tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019).

Novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb. ke stažení

 

Vyhláška č. 352/2005 Sb.

Klíčová sdělení vyhlášky č. 352/2005 Sb., upravující nakládání a financování nakládání s odpady ze solárních panelů, která byla novelizována dne 28. 6. 2013 a 1.10. 2014:
 • Vyhláška stanoví minimální výši příspěvku pro provozovatele FVE ve výši   8,50 Kč/kg panelu
 • U panelů uvedených na trh před 1. 1. 2013 je stanoven vzorec pro výpočet průměrné hmotnosti 0,11 kg na jednotku výkonu (Wp)
 • V případě zrušení kolektivního systému budou vybrané příspěvky převedeny do jiného kolektivního systému
 • Po zajištění recyklace v rozsahu jedné a druhé třetiny hmotnosti solárních panelů dojde k průběžnému finančnímu vypořádání s vyměřením nedoplatku nebo vrácením přeplatku provozovateli FVE

Změny vyhlášky dané novelou platné od 1.10.2014:

 • stanovuje podskupiny elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin vyjmenovaných v příloze zmíněného zákona č.184/2014 Sb. (§ 3 a příloha    č. 1 vyhlášky)
 • upravuje provádění zápisů do Seznamu výrobců elektrozařízení (§ 5 a § 5a, přílohy č. 2 a 3 vyhlášky)
 • z vyhlášky byla vypuštěna část, která omezovala možnost financování recyklace tzv. historických elektrozařízení z domácností uvedená na trh do 13. srpna 2005 výhradně na využití pouze jednoho kolektivního systému v každé skupině elektrozařízení (§ 5 vyhlášky)

Vyhláška č. 352/2005 Sb. v aktuálním znění ke stažení 

Vyhláška č.178/2013 Sb. ze dne 24.6.2013 - novela vyhlášky č.352/2005 Sb. ke stažení

Vyhláška č. 200/2014 Sb. ze dne 1.10.2014 – novela vyhlášky č. 352/2005 Sb. ke stažení

 


 

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
APES
PRAHA